Ubbels.com Algemene Voorwaarden

januari 2013

 

Algemeen

In deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1)     Opdrachtnemer: Ubbels.com

2)     Opdrachtgever: De partij die de opdracht geeft

3)     Opdracht: De in onderling overleg vastgestelde of naar algemene opvattingen noodzakelijke werkzaamheden welke door Opdrachtnemer verricht zullen worden.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1)     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover partijen wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk hebben vastgelegd.

2)     Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

3)     Deze algemene voorwaarden zullen ook gelden voor eventuele derden die de Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de Opdracht.

 

 

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

1)     Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2)     De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk Opdrachtnemer een Opdracht geeft voor het verrichten van diensten en Opdrachtnemer deze Opdracht heeft aanvaard.

3)     Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

4)     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

 

 

Artikel 3 - Uitvoering van de Opdracht

1)     Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende Opdracht uitgevoerd wordt.

2)     Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na overeenstemming met Opdrachtnemer.

3)     Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

 

 

Artikel 4 - Terbeschikkingstelling informatie door Opdrachtgever

1)     Opdrachtgever zal alle gegevens en stukken, welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

2)     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en stukken, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3)     Indien Opdrachtgever zulks verzoekt, zal Opdrachtnemer de ter beschikking gestelde stukken per omgaande retourneren.

 

 

Artikel 5 – Geheimhouding

1)     Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

2)     Opdrachtnemer zal geen informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld aanwenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Uitgezonderd hierop is ingeval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

3)     Partijen zullen de verplichtingen van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

 

Artikel 6 – Leveringstermijn

1)     Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is, of voor de uitvoering van werkzaamheden gegevens, documenten, dan wel andere materialen aan Opdrachtnemer moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen deze de Opdracht moet uitvoeren pas in op het moment dat de Opdrachtgever deze verplichtingen geheel is nagekomen.

2)     Termijnen waarbinnen de Opdrachtnemer werkzaamheden moet afronden, zijn alleen als fatale termijn te beschouwen als dit uitdrukkelijk overeengekomen is en ondubbelzinnig schriftelijk vastgelegd.

 

 

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

1)     Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het auteursrecht van de gegeven adviezen, gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, applicatie-configuraties en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

2)     Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het auteursrecht van nieuw ontwikkelde software totdat deze is overgedragen aan de gemeenschap via een open source licentie, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

3)     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor nieuw ontwikkelde software pas over te dragen aan de gemeenschap tot het moment dat meerdere partijen hebben gedeeld in de kosten.

4)     Alle ontwikkelde broncode, alsmede wachtwoorden, benodigde documentatie over de inrichting zullen altijd beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

5)     Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

 

Artikel 8 - Honorarium en voorschotnota's

1)     Als tussentijds onvoorziene wijzigingen in de kosten voor de Opdrachtnemer optreden, is deze gerechtigd om het overeengekomen tarief aan te passen. Indien een tariefswijziging plaatsvindt binnen 3 maanden na aanvang van de Opdracht, of van meer dan 10%, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2)     Het honorarium en verdere kosten van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per twee weken of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

3)     Opdrachtnemer is gerechtigd om bij aanvang van de Opdracht, dan wel gedurende de uitvoering van de Opdracht een voorschot te verlangen, voordat een aanvang genomen wordt met de werkzaamheden. Het voorschot zal na afloop van de Opdracht met de verrichte werkzaamheden en kosten worden verrekend.

4)     Alle overeengekomen honoraria zijn exclusief BTW en reis- en overige onkosten

 

 

 

Artikel 9 – Betaling

1)     Betaling door Opdrachtgever is, zonder aftrek, korting of schuld verrekening, te voldoen binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2)     Indien Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn betaalt, zal Opdrachtnemer, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening brengen tot op de datum van volledige voldoening.

3)     Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever, met een minimum van € 150.

4)     In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamhedenten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor debetaling van het totaal te betalen factuurbedrag.

 

Artikel 10 – Overmacht

1)     Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

2)     Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

 

Artikel 11 -Wijzigingen in de opdracht

1)     Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Het ontwikkelen, inrichten of testen van nieuwe of gewijzigde functionaliteit of rapportages worden beschouwd als wijziging.

2)     Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

 

 

Artikel 12 – Klachten

1)     Klachten met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer moeten schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt binnen 10 dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel binnen 10 dagen na ontdekking van de tekortkoming op voorwaarde dat Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken.

2)     Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het verrichten van de werkzaamheden waarop zij betrekking hebben.

 

 

Artikel 13 -Aansprakelijkheid

1)     Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.

2)     Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht, voorzover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van hem mocht worden verwacht, dan wel opzet of grove schuld. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen en aanvullingen in acht worden genomen.

3)     De Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door Opdrachtgever.

4)     De Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden.

5)     Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer wordt uitbetaald.

6)     Als - om welke reden dan ook - geen uitkering krachtens de in het vorige lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen hij in de voorgaande zes maanden aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

7)     De uitvoering van de Opdracht door de Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake de uitvoering van de Opdracht.

8)     De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van de Opdrachtnemer wordt medebedongen ten behoeve van derden die voor de uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld.

 

Artikel 14 – Opzegging

1)     Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd kan elk der partijen opzeggen met inachtneming van een termijn van een maand. Dit moet schriftelijk aan de wederpartij bekend worden gemaakt.

2)     Support- en helpdeskcontracten worden aangegaan voor de duur van een jaar met steeds een opzegtermijn van een maand. Dit moet schriftelijk aan de Opdrachtnemer bekend worden gemaakt.

3)     Partijen kunnen een overeenkomst die is aangegaan voor het behalen van een bepaald resultaat, voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat uitvoering van de Opdracht niet meer kan plaatshebben volgens de gemaakte afspraken of het door partijen beoogde resultaat niet meer haalbaar is. Dit moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend worden gemaakt.

4)     Indien de in lid 14-3 genoemde overeenkomst door de Opdrachtgever is beëindigd vanwege een oorzaak die de Opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden aangerekend, heeft de Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies recht op financiële compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

 

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1)     Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2)     Alle geschillen die verband houden met een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd om geschillen via mediation te beslechten.